Đề thi cao đẳng môn lý khối A năm 2009 mã đề 139

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 59 câu - Số lượt thi : 649

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì

Câu 2: Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: –13,6 eV; –1,51 eV. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.10m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng

Câu 3: Đặt điện áp u = 100cos(ωt + \frac{\pi }{6}) (V) vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i = 2cos(ωt + \frac{\pi }{3}) (A).Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

Câu 5: Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang. Cứ sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Lấy π2= 10. Khối lượng vật nặng của con lắc bằng

Câu 6: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là

Câu 7: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6°. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.10m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Câu 9: Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt εĐ, εL, εT thì

Câu 10: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là

Câu 11: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1s là

Câu 12: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có Ukhông đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = fthì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f

Câu 14: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 15: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

Câu 16: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số 

Câu 17: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

Câu 18: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là

Câu 19: Gọi \tau là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2\tau số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3= 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ

Câu 21: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là

Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là

Câu 24: Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là 

Câu 25: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 26: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + \frac{\pi }{4}) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + φi). Giá trị của φi bằng

Câu 27: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là

Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4πcos2πt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:

Câu 29: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng

Câu 30: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân: _{11}^{23}\textrm{Na} + _{1}^{1}\textrm{H} → _{2}^{4}\textrm{He} + _{10}^{20}\textrm{Ne}. Lấy khối lượng các hạt nhân _{11}^{23}\textrm{Na}_{10}^{20}\textrm{Ne}_{2}^{4}\textrm{He}_{1}^{1}\textrm{H} lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng này, năng lượng

Câu 32: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Câu 33: Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

Câu 34: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

Câu 35: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

Câu 36: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể

Câu 37: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

Câu 38: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

Câu 39: Đặt điện áp u = 100√2 cosωt (V), có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{25}{36\pi } H và tụ điện có điện dung \frac{10^{-4}}{\pi } F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của ω là

Câu 40: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ của mạch bằng

Câu 41: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ √2  cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 √10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

Câu 42: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 43: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + \frac{\pi }{4}) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì

Câu 44: Thiên Hà của chúng ta (Ngân Hà) có cấu trúc dạng

Câu 45: Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân _{8}^{16}\textrm{O} lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân _{8}^{16}\textrm{O} xấp xỉ bằng 

Câu 46: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1 = I0cos(100πt + \frac{\pi }{4}) (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i2 = I0cos(100πt - \frac{\pi }{12}) (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là

Câu 47: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là

Câu 48: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Câu 49: \alphaTại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là ℓ, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

Câu 50: Một đĩa tròn phẳng, đồng chất có khối lượng m = 2 kg và bán kính R = 0,5 m. Biết momen quán tính đối với trục Δ qua tâm đối xứng và vuông góc với mặt phẳng đĩa là \frac{1}{2} mR2.Từ trạng thái nghỉ, đĩa bắt đầu quay xung quanh trục Δ cố định, dưới tác dụng của một lực tiếp tuyến với mép ngoài và đồng phẳng với đĩa. Bỏ qua các lực cản. Sau 3 s đĩa quay được 36 rad. Độ lớn của lực này là

Câu 51: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, Ilần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

Câu 52: Một thanh cứng đồng chất có chiều dài ℓ, khối lượng m, quay quanh một trục Δ qua trung điểm và vuông góc với thanh. Cho momen quán tính của thanh đối với trục Δ là \frac{1}{12} mℓ2. Gắn chất điểm có khối lượng \frac{m}{3} vào một đầu thanh. Momen quán tính của hệ đối với trục Δ là

Câu 53: Trong một thí nghiệm, hiện tượng quang điện xảy ra khi chiếu chùm sáng đơn sắc tới bề mặt tấm kim loại. Nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích mà tăng cường độ của chùm sáng thì 

Câu 54: Coi Trái Đất là một quả cầu đồng chất có khối lượng m = 6,0.1024 kg, bán kính R = 6400 km và momen quán tính đối với trục Δ qua tâm là \frac{2}{5} mR2. Lấy π = 3,14. Momen động lượng của Trái Đất trong chuyển động quay xung quanh trục Δ với chu kì 24 giờ, có giá trị bằng

Câu 55: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?

Câu 56: Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục toạ độ của hệ quy chiếu quán tính K thì có chiều dài riêng là ℓ0. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Khi thước chuyển động dọc theo trục tọa độ này với tốc độ v thì chiều dài của thước đo được trong hệ K là 

Câu 57: Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định đi qua vật. Một điểm xác định trên vật rắn và không nằm trên trục quay có 

Câu 58: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lai-man và trong dãy Ban-me lần lượt là λ1 và λ2. Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có giá trị là

Câu 59: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = π2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 t31.hvan 50 50 100% 5.28
2 Quốc Thanh 50 50 100% 5.43
3 Ngoc Lam 49 50 98% 18
4 Nguyễn Duy Lộc 49 50 98% 9.53
5 Lùn Lanh Lợi 49 50 98% 3.78
6 Huy Đập Trai 46 50 92% 3.38
7 Minh Duc Trinh 45 50 90% 38.52
8 Do Hai Dang 45 50 90% 6.85
9 Anna Truong 44 50 88% 72
10 Trần Vũ Hồng Tân 43 50 86% 5.47
11 Công Công 43 50 86% 65.52
12 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 40 44 91% 35.07
13 nguyen phuong duyen 42 50 84% 48.67
14 trantrieui 39 44 89% 53.48
15 Hạ Thiên 48 49 98% 57.78
16 nguyen thanh long 40 50 80% 73.27
17 chungvau 40 50 80% 79
18 nguyendangkhoa 36 41 88% 69.97
19 vutieuhuong 39 50 78% 6.4
20 th 38 50 76% 66.62
21 Nguyễn Thiện 38 50 76% 48.82
22 thế mạnh 35 43 81% 74.23
23 lehai son 45 49 92% 60
24 Nguyễn Anh Bằng 37 50 74% 59.45
25 Trương Hải Anh 36 50 72% 74.28
26 Gió Lạnh 35 50 70% 3.78
27 Tien Dinh Duc Dinh 33 49 67% 78.15
28 Khoảng Cách 26 30 87% 32.43
29 Kí Ức Gió 24 27 89% 28.92
30 Vũ Thùy Linh 24 28 86% 46.97
31 Nguyễn Văn Hiệp 25 33 76% 64.07
32 vuthily 29 50 58% 40.73
33 Wan Win 17 19 89% 25.78
34 Bông Bằng Lăng Đỏ 19 25 76% 28.82
35 NINH HUNG 19 27 70% 55.88
36 Vĩnh Trường 15 16 94% 16.98
37 phuu 26 50 52% 33.58
38 doãn thị thu trang 15 17 88% 13.35
39 Nguyễn Việt Bắc 29 50 58% 70.17
40 nguyễn thanh luân 15 18 83% 28.63
41 Doong Been 22 28 79% 51.35
42 nguyen thi thanh loan 20 42 48% 28.57
43 Đã Ngang Còn Bướng 9 12 75% 26.17
44 Phuong Uyen Nguyen 10 18 56% 18.18
45 nguyen thanh tung 20 50 40% 31.02
46 Vũ Ngọc Anh 14 23 61% 38.45
47 Minh Thuc Nguyen 4 6 67% 4.48
48 tran quang phuc 3 5 60% 0.57
49 Nguyen Quoc Anh 23 50 46% 77.78
50 Pzo Pra 22 50 44% 28.57
51 Nguyễn Trọng Hưng 1 1 100% 0.8
52 nguyen nhung 17 50 34% 32.53
53 phan hoàng anh song 17 50 34% 10.05
54 BoyNgeo 20 50 40% 3.48
55 Triệu Vĩnh Giang 32 44 73% 60.28
56 phung minh thanh 50 58 86% 34.52
57 Linh Bốn 21 57 37% 17.37
58 Quyên Trương 10 17 59% 29.85
59 Trần Minh Hậu 39 59 66% 69.32
60 Kiều Văn Hoàn 13 59 22% 2.73
61 Hiền Xiu 15 59 25% 2.53
62 kit 25 34 74% 39.12
63 Pham Vandai 50 57 88% 87.62
64 thành 31 42 74% 20.77
65 Lê Duy Đạt 18 25 72% 24.82
66 Nghệ Vô Danh 2 4 50% 90.15
67 Nguyễn Hữu Tuấn 47 54 87% 32.33
68 Duy Chien 17 56 30% 12.75
69 Thanhf Nv 0 0 0% 5.62
70 nguyễn mai 52 59 88% 45.08
71 Thiên Nhi 22 59 37% 12.37
72 Lại Thơ 40 55 73% 51.15
73 Trang Bii 40 59 68% 40.3
74 Cẩm Vân 40 49 82% 53.78
75 nguyen duy ngoc 0 1 0% 1
76 nguyen duc phong 1 5 20% 0.2
77 than 13 47 28% 8.12
78 Kẹo Cực Kỳ Đắng 11 50 22% 6.35
79 Học mãi 9 50 18% 0.77
80 Nguyễn Hoàng Sang 10 50 20% 1.33
81 Linh Nguyễn 8 50 16% 3.1

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12