Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

   Chọn phát biểu đúng khi nói về dđộng cưỡng bức:

Câu 107300:    Chọn phát biểu đúng khi nói về dđộng cưỡng bức:

A. Tần số của dđ cbức là tấn số của ngoại lực tuần hoàn.

B.  Tấn số của dđộng cưỡng bức là tần số riêng của hệ.

C. Biên độ của dđộng cbức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.

Câu hỏi : 107300
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com