Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:

Câu 147736: Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:

A. CaO. 

B. CuO.

C. FeO. 

D. ZnO.

Câu hỏi : 147736

Phương pháp giải:

Đặt công thức của oxit KL là RO


RO + 2HCl → 2RCl + H2O


Đổi số mol của HCl từ đề cho


Từ pt => n RO = nHCl/2 = ?


Bảo toàn khối lượng: mRO = nRO. MRO


=> Phân tử khối của R


=> CT oxit là ?

 • Đáp án : B
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt công thức của oxit KL là RO

  RO + 2HCl → RCl2 + H2O

  Ta có m HCl = (30 .7,3) : 100 = 2,19 g

  => n HCl = 2,19 : 36,5 = 0,06 mol

  Từ pt => n RO = nHCl/2 = 0,03

  => 2,4 : (R+16) = 0,03

  => 64 = R

  => R là Cu

  => CT oxit là CuO

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com