Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?

Câu 153177: Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?

A. Chất khí 

B. Chất rắn và trên bề mặt chất lỏng

C. Cả trong chất lỏng, rắn và khí. 

D. không thay đổi theo thời gian

Câu hỏi : 153177

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sóng ngang

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Sóng ngang truyền được trong môi trường chất rắn và bề mặt chất lỏng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com