Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguồn sóng có phương trình u0 = 5cos(2\pi t+\frac{\pi }{6})(cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 40cm.Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm M cách O một đoạn 10cm nằm trên phương truyền sóng là :

Câu 154704: Nguồn sóng có phương trình u0 = 5cos(2\pi t+\frac{\pi }{6})(cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 40cm.Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm M cách O một đoạn 10cm nằm trên phương truyền sóng là :

A.  uM = 5cos(2\pi t-\frac{\pi }{3} )(cm).   

B.  uM = 5cos( 2\pi t+\frac{\pi }{3})(cm).   

C.  uM = 5cos( 2\pi t-\frac{\pi }{6})(cm).   

D.  uM = 5cos(2\pi t+\frac{\pi }{6} )(cm).   

Câu hỏi : 154704

Phương pháp giải:

Phương pháp: Áp dụng lí thuyết về phương trình sóng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  $${u_M} = 5\cos \left( {2\pi t + {\pi  \over 6} - {{2\pi d} \over \lambda }} \right) = 5\cos \left( {2\pi t - {\pi  \over 3}} \right)$$ (cm)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com