Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Số electron tối đa trong lớp thứ hai là

Câu 154897: Số electron tối đa trong lớp thứ hai là

A. 2.

B. 8.

C. 18.

D. 28.

Câu hỏi : 154897

Phương pháp giải:

- Xác định các phân lớp của lớp


- Suy ra số e tối đa của lớp

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lớp thứ 2 có các phân lớp là 2s và 2p

  ⟹ Số e tối đa của lớp 2 là 2 + 6 = 8.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com