`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch axit clohidric dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:

    

Câu 154947: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch axit clohidric dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:


    

A.  2,8 gam.    

B. 5,6 gam.     

C. 8,4 gam.      

D. 11,2 gam.

Câu hỏi : 154947

Phương pháp giải:

Viết và tính theo PTHH.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  => nFe = nH2 = 0,1 mol

  => m = 0,1.56 = 5,6 gam

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com