Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi có dạng u = 2 cos (40πt + 0,2πx + 0,1π) (mm), trong đó x tính theo cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 155152: Một sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi có dạng u = 2 cos (40πt + 0,2πx + 0,1π) (mm), trong đó x tính theo cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 100 cm/s 

B. 80 cm/s

C. 200 cm/s     

D. 50 cm/s

Câu hỏi : 155152

Phương pháp giải:

Phương pháp: Đồng nhất với phương trình sóng

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

  Dựa vào phương trình ta có f = 20Hz, \({{2\pi x} \over \lambda } = 0,2\pi x \Rightarrow \lambda  = 10cm\)

  Vận tốc truyền sóng trên dây: \(v = \lambda f\) = 200cm/s

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com