`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiđrocacbon no

Nhận định nào sau đây là chưa chính xác về phản ứng cháy của ankan:

           

Câu 160583: Nhận định nào sau đây là chưa chính xác về phản ứng cháy của ankan:


           

A. Sản phẩm phản ứng cháy ankan là CO2 và H2O.

B. Khối lượng H2O thu được luôn lớn hơn khối lượng CO2.

C. Số mol CO2 thu được luôn nhỏ hơn số mol H2O.

D. Số mol ankan bằng hiệu giữa số mol H2O và CO2.

Câu hỏi : 160583
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ankan có công thức tổng quát CnH2n+2

  CnH2n+2 + (3n+1)/2O2 -> nCO2  + (n+1) H2O

  =>  ankan khi cháy cho nCO2 < nH2O

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com