`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 168045:

A. log_{c}\frac{a}{b}=log_{c}a-log_{c}b

B. log_{c^{2}}\frac{b}{a^{2}}=\frac{1}{2}log_{c}b-log_{c}a

C. log_{c}\frac{a}{b}=\frac{lna-lnb}{lnc}

D. \frac{1}{2}log^{2}_{c}\left ( \frac{b}{a} \right )^{2}=log_{c}b-log_{c}a

Câu hỏi : 168045
  • Đáp án : D
    (2) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com