`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 168047:

A. 0<a,b<1 hoặc 0<a<1<b

B. 0<a,b<1 hoặc 1<a,b

C. 0<b<1 <a hoặc 1<a,b

D. 0<b,a<1hoặc 0<a<1<b

Câu hỏi : 168047
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com