Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là v = 4,0m/s và tần số sóng f có giá trị từ 36,5Hz đến 49,0Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25cm luôn dao động vuông pha với nhau. Giá trị của f bằng:

Câu 173658: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là v = 4,0m/s và tần số sóng f có giá trị từ 36,5Hz đến 49,0Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25cm luôn dao động vuông pha với nhau. Giá trị của f bằng:

A. 48,0 Hz

B. 44,0 Hz

C. 37,0 Hz

D. 40,0 Hz

Câu hỏi : 173658

Phương pháp giải:

Phương pháp: Áp dụng công thức tính độ lệch pha:  $$\Delta \varphi  = {{2\pi d} \over \lambda }$

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25cm luôn dao động vuông pha với nhau nên ta có:

   $$0,25 = {{\left( {2k + 1} \right)\lambda } \over 4} = {{\left( {2k + 1} \right)v} \over {4f}} \Leftrightarrow f = \left( {2k + 1} \right)v$$

  Mà:

  $$\eqalign{
  & 36,5 \le f \le 49 \cr
  & \Leftrightarrow 36,5 \le \left( {2k + 1} \right)v \le 49 \cr
  & \Leftrightarrow 36,5 \le \left( {2k + 1} \right)4 \le 49 \cr
  & \Leftrightarrow 4,0625 \le k \le 5,625 \cr} $$

  Với k là số nguyên nên k =5, thay k=5 và biểu thức $$f = \left( {2k + 1} \right)v$$ ta được f = 44Hz

  => Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com