Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ học lan truyền với tốc độ 3m/s, bước sóng 30cm. Tần số của sóng đó là:

Câu 174072: Một sóng cơ học lan truyền với tốc độ 3m/s, bước sóng 30cm. Tần số của sóng đó là:

A. 0,1 Hz

B. 10 Hz

C. 9 Hz

D. 90 Hz

Câu hỏi : 174072

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính tốc độ truyền sóng: v = λ.f

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ: v = 3m/s = 300 cm/s
  Bước sóng: λ = 30cm.
  Tần số:
  \(f = {v \over \lambda } = {{300} \over {30}} = 10Hz\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com