Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện phản ứng thủy phân a mol mantozo trong môi trường axit, sau đó trung hòa axit bằng kiềm rồi cho dung dịch sau phản ứng trung hòa tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 3a mol Ag. Vậy hiệu suất phản ứng thủy phân mantozo là

Câu 182384: Thực hiện phản ứng thủy phân a mol mantozo trong môi trường axit, sau đó trung hòa axit bằng kiềm rồi cho dung dịch sau phản ứng trung hòa tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 3a mol Ag. Vậy hiệu suất phản ứng thủy phân mantozo là

A. 80%.

B. 66,67%.

C. 50%.

D. 75%.

Câu hỏi : 182384

Phương pháp giải:

+ 1 Man → 2 Glu


+ nAg = 2(nmantozo + nglucozo)

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi hiệu suất của phản ứng thủy phân mantozo là h.

               Man → 2Glu

  Bđ:         a

  Pư:        ah  →    2ah

  Sau:      a(1-h)    2ah

  Cho dung dịch sau phản ứng tráng gương:

  Glu → 2Ag

  2ah → 4ah

  Man   →   2Ag

  a(1-h) → 2a(1-h)

  => nAg = 4ah + 2a(1-h) = 3a => 4h + 2(1-h) = 3 => h = 0,5 = 50%

  Đáp án C

  Chú ý:

  Mantozo dư vẫn có phản ứng tráng bạc

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com