Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozo trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 182385: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozo trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 2,16.

B. 4,32.

C. 21,60.

D. 43,20.

Câu hỏi : 182385

Phương pháp giải:

Sac → 1Glu + 1Fruc → 4Ag


=> nAg = 4nSac

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nSac = 3,42/342 = 0,1 mol

  Sac → 1Glu + 1Fruc → 4Ag

  => nAg = 4nSac = 0,4 mol

  => mAg = 0,4.108 = 43,2 gam

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com