Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 150 ml dung dịch mantozo chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12,96 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch mantozo đã dùng là

Câu 182386: Cho 150 ml dung dịch mantozo chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12,96 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch mantozo đã dùng là

A. 0,10M.

B. 0,20M.

C. 0,40M.

D. 0,80M.

Câu hỏi : 182386

Phương pháp giải:

1 Man → 2Ag => nman = 1/2nAg

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nAg = 12,96/108 = 0,12 mol

  1 man → 2Ag

  => nman = 1/2nAg = 0,06 mol

  => CM = 0,06/0,15 = 0,4M

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com