Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X (no, mạch hở, đơn chức, bậc 1) bằng O2 vừa đủ thì thu được 12V hỗn hợp khí và hơi gồm CO2; H2O và N2. Các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn các điều kiện trên của X là

Câu 183784: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X (no, mạch hở, đơn chức, bậc 1) bằng O2 vừa đủ thì thu được 12V hỗn hợp khí và hơi gồm CO2; H2O và N2. Các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn các điều kiện trên của X là

A. 6

B. 9

C. 8

D. 7

Câu hỏi : 183784

Phương pháp giải:

+ Viết PTHH: CnH2n+3N  +  O2  → nCO2 + (n + 1,5) H2O + 0,5N2


+ Biểu diễn thể tích CO2, H2O, N2 theo amin X và theo đầu bài cho => giá trị n

 • Đáp án : C
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Amin cần tìm có dạng CnH2n+3N, khi cháy:

  CnH2n+3N  +  O2  → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

  => 12V = (n + n + 1,5 + 0,5)V => n = 5

  Amin là C5H13N có 8 đồng phân cấu tạo:

  CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2

  CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-CH3

  CH3-CH2-CH(NH2)-CH2-CH3

  (CH3)2CH-CH2-CH2-NH2

  (CH3)2CH-CH(NH2)-CH3

  (CH3)2C(NH2)-CH2-CH3

  CH2(NH2)CH(CH3)-CH2-CH3

  (CH3)3C-CH2-NH2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com