Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng tính bazo?

Câu 183820: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng tính bazo?

A. Anilin, amoniac, metylamin.

B. Anilin, metylamin, amoniac.

C. Amoniac, etylamin, anilin.

D. Etylamin, anilin, amoniac.

Câu hỏi : 183820

Phương pháp giải:

Cách sắp xếp tính bazơ của các amin: R-N


+ R đẩy e => làm tăng mật độ electron trên N => tăng tính bazơ.


+ R hút e => làm giảm tính bazơ.


Ghi nhớ: Amin thơm < NH3 < amin no < NaOH;


                Amin no bậc 1 < amin no bậc 2.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Gốc C6H5- là gốc hút e nên làm giảm mật độ e trên nguyên tử N => khả năng nhận H+ giảm => tính bazo yếu

  - Gốc CH3- là gốc đẩy e nên làm tăng mật độ e trên nguyên tử N => khả năng nhận H+ tăng => tính bazo tăng

  Vậy tính bazo: C6H5-NH2 < NH3 < CH3-NH2

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com