Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm bốn amin no, đơn chức, mạch hở X1, X2, X3, X4 lần lượt có phần trăm khối lượng của nitơ là 31,11%; 23,73%; 16,09% và 13,86% và tỉ lệ mol tương ứng là 1:3:7:9. Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thấy tạo ra 296,4 gam muối. Giá trị của m là

Câu 183832: Hỗn hợp X gồm bốn amin no, đơn chức, mạch hở X1, X2, X3, X4 lần lượt có phần trăm khối lượng của nitơ là 31,11%; 23,73%; 16,09% và 13,86% và tỉ lệ mol tương ứng là 1:3:7:9. Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thấy tạo ra 296,4 gam muối. Giá trị của m là

A. 120,8 gam.

B. 208,8 gam.

C. 156,8 gam.

D. 201,8 gam.

Câu hỏi : 183832

Phương pháp giải:

Amin no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+3N.


Từ %N → X1: C2H7N (x mol), X2: C3H9N (3x mol), X3: C5H13N (7x mol), X4: C6H15N (9x mol).


nHCl (pư) = nX = 20x mol → mHCl (pư) = 730x gam.


m = mX = 1740x gam.


BTKL: mX + mHCl (pư) = mmuối = 296,4 → giá trị của x, m.

 • Đáp án : B
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chất trong X đều có dạng tổng quát là: CnH2n+3N

  \(\% N = \dfrac{{14}}{{14n + 17}}.100 \to n = \dfrac{{\dfrac{{1400}}{{\% N}} - 17}}{{14}}\)

  X1: %N = 31,11% ⟹ n1 = 2 ⟹ X1: C2H7N

  X2: %N = 23,73% ⟹ n2 = 3 ⟹ X2: C3H9N

  X3: %N = 16,09% ⟹ n3 = 5 ⟹ X3: C5H13N

  X4: %N = 13,86% ⟹ n4 = 6 ⟹ X4: C6H15N

  m (g) X \(\left\{ \begin{array}{l}{C_2}{H_7}N:x\\{C_3}{H_9}N:3{\rm{x}}\\{C_5}{H_{13}}N:7{\rm{x}}\\{C_6}{H_{15}}N:9{\rm{x}}\end{array} \right.\) + HCl ⟶ 296,4 (g) muối

  nHCl (pư) = x + 3x + 7x + 9x = 20x

  \(\left\{ \begin{array}{l}m = 45x + 59.3{\rm{x}} + 87.7{\rm{x}} + 101.9{\rm{x}}\\m + 20{\rm{x}}.36,5 = 296,4(BTKL)\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}m = 208,8\\x = 0,12\end{array} \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com