Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hợp chất X có khối lượng phân tử bằng 103. Cho 51,50 gam X phản ứng hết với 500 ml dung dịch NaOH 1,20M, thu được dung dịch Y trong đó có muối của aminoaxit và ancol (có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử O2). Cô cạn Y thu m gam chất rắn. Giá trị m là

Câu 185897: Một hợp chất X có khối lượng phân tử bằng 103. Cho 51,50 gam X phản ứng hết với 500 ml dung dịch NaOH 1,20M, thu được dung dịch Y trong đó có muối của aminoaxit và ancol (có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử O2). Cô cạn Y thu m gam chất rắn. Giá trị m là

A. 52,5.

B. 48,5.

C. 24,25.

D. 26,25.

Câu hỏi : 185897

Phương pháp giải:

+ X + NaOH → Muối của amino axit + R-OH (M > 32)


→ X là este của amino axit


Mà MX = 103; MR-OH > 32 → X là H2NCH2COOC2H5


+ PTHH: H2NCH2COOC2H5 + NaOH → H2NCH2COONa + C2H5OH


=> mrắn = mH2NCH2COONa + mNaOH dư

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X + NaOH → Muối của amino axit + R-OH (M > 32)

  → X là este của amino axit

  Mà MX = 103; MR-OH > 32 → X là H2NCH2COOC2H5

  H2NCH2COOC2H5 + NaOH → H2NCH2COONa + C2H5OH

  nX = 0,5 mol; nNaOH = 0,6 mol → nNaOH dư = 0,6 - 0,5 = 0,1 mol.

  => mrắn = mH2NCH2COONa + mNaOH dư = 0,5.97 + 0,1.40 = 52,5 gam

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com