Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phản ứng hóa học sau :

1.(NH4)2CO3 + CaCl2 ->

2. Na2CO3 + CaCl2 ->

3.(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 ->

4. K2CO3 + Ca(NO3)2 ->

5.H2CO3 + CaCl2 ->

Số phản ứng có cùng một phương trình ion rút gọn là : CO32- + Ca2+ ->CaCO3 là :

Câu 186294: Cho các phản ứng hóa học sau :


1.(NH4)2CO3 + CaCl2 ->


2. Na2CO3 + CaCl2 ->


3.(NH4)2CO3 + Ca(OH)2 ->


4. K2CO3 + Ca(NO3)2 ->


5.H2CO3 + CaCl2 ->


Số phản ứng có cùng một phương trình ion rút gọn là : CO32- + Ca2+ ->CaCO3 là :

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu hỏi : 186294
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các phản ứng thỏa mãn : (1) ; (2) ; (4)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com