Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phân tử X có vòng benzen. X không tác dụng với brom khi có mặt bột Fe, còn khi tác dụng với brom đun nóng tỉ lệ 1:1 tạo thành dẫn xuất monobrom duy nhất nên tên của X là :

Câu 187960: Trong phân tử X có vòng benzen. X không tác dụng với brom khi có mặt bột Fe, còn khi tác dụng với brom đun nóng tỉ lệ 1:1 tạo thành dẫn xuất monobrom duy nhất nên tên của X là :

A. benzen 

B. Hecxametyl benzen. 

C. Toluen 

D. o - Xilen

Câu hỏi : 187960

Phương pháp giải:

Công thức cấu tạo của các chất:


 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X là hexametyl benzen:

  - Khi có mặt Fe không thế vào nhân vì không còn H

  - Thế Br2 phía ngoài vòng thu được sản phẩn duy nhất là:

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com