`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi electron ở các quỹ đạo bên ngoài chuyển về quỹ đạo k, các nguyên tử Hiđro phát ra các photon mang năng lượng từ 10,2eV đến 13,6eV. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s, e=1,6.10-19C. Khi các electron ở các quỹ đạo bên ngoài chuyển về quỹ đạo L, các nguyên từ phát ra các photon có bước sóng lớn nhất ứng với bước sóng

Câu 188069: Khi electron ở các quỹ đạo bên ngoài chuyển về quỹ đạo k, các nguyên tử Hiđro phát ra các photon mang năng lượng từ 10,2eV đến 13,6eV. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s, e=1,6.10-19C. Khi các electron ở các quỹ đạo bên ngoài chuyển về quỹ đạo L, các nguyên từ phát ra các photon có bước sóng lớn nhất ứng với bước sóng

A. 122nm 

B. 91,2nm

C. 365nm  

D. 656nm

Câu hỏi : 188069

Phương pháp giải:

Áp dụng tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử 


\({E_{mn}} = {\rm{ }}{E_m} - {\rm{ }}{E_n} = {{hc} \over \lambda }\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có  \({{hc} \over \lambda } = \Delta E\) => λ lớn nhất tương ứng với nhỏ nhất <=>  electron chuyển từ mức M về mức L

  \({{hc} \over \lambda } = {E_3} - {E_2} = {{{{13,6.1,6.10}^{ - 19}}} \over {{2^2}}} - {{{{13,6.1,6.10}^{ - 19}}} \over {{3^2}}} \Rightarrow \lambda  = {6,576286.10^{ - 7}}m\) 

  Chọn D

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO