Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đồ thị của hàm số \(y=sin{x}\). Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồ thị đó thành chính nó?

Câu 193896: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đồ thị của hàm số \(y=sin{x}\). Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồ thị đó thành chính nó?

A. Không có phép nào

B. Có một phép duy nhất

C. Chỉ có hai phép

D. Có vô số phép

Câu hỏi : 193896
  • Đáp án : D
    (8) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com