Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 193910:

A. \(y=x^2-7x+14\)

B. \(y=x^2+3x+2\)

C. \(y=x^2+5x+6\)

D. \(y=x^2-9x+5\)

Câu hỏi : 193910
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ giả thiết ta suy ra, (Q) là ảnh của (P) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow a  = \overrightarrow u  + \overrightarrow v \).

  Ta có: \(\overrightarrow a  = \overrightarrow u  + \overrightarrow v  = \left( {3;1} \right)\).

  BTTĐ: \(\left\{ \matrix{x' = x + 3 \hfill \cr y' = y + 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{x = x' - 3 \hfill \cr y = y' - 1 \hfill \cr} \right.\).

  Thay vào phương trình (P) ta có: \(y'-1={{\left( x'-3 \right)}^{2}}-\left( x'-3 \right)+1\Leftrightarrow y'=x{{'}^{2}}-7x'+14\).

  Vậy phương trình parabol \(\left( Q \right)\) là: \(y={{x}^{2}}-7x+14\).

  ĐÁP ÁN A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com