`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

Câu 194164: Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh.

B. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

C. Tính khử của các kim loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm trong cùng chu kì.

D. Be, Mg, Ca, Sr, Ba đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường nên gọi là kim loại kiềm thổ.

Câu hỏi : 194164
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Be không phản ứng với nước ở mọi điều kiện

  Mg ở nhiệt độ thường phản ứng rất chậm

  Be, Mg, Ca, Sr, Ba kim loại kiềm thổ do vị trí của nó chúng trong bảng tuần hoàn

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com