Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người đi được quãng đường s1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 hết thời gian t2 giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường sau, công thức nào đúng?

Câu 204208: Một người đi được quãng đường s1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 hết thời gian t2 giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường sau, công thức nào đúng?

A. \({v_{tb}} = \frac{{{v_1} + {v_2}}}{2}\)

B. \({v_{tb}} = \frac{{{v_1} + {v_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\)

C. \({v_{tb}} = \frac{{{s_1}}}{{{t_1}}} + \frac{{{s_2}}}{{{t_2}}}\)

D. Công thức b và c đúng.

Câu hỏi : 204208

Phương pháp giải:

Vận tốc trung bình: \({v_{tb}}   = \frac{s}{t} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vận tốc trung bình: \({v_{tb}}   = \frac{s}{t} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com