Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 ?

Câu 208302: Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 ?

A. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới

B. Khống chế, chi phối các nước tư ban đồng minh phụ thuộc vào Mĩ

C. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hào bình, dân chủ trên thế giới

D. Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác

Câu hỏi : 208302

Phương pháp giải:

Sgk trang 44, loại trừ. 

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiến lược toàn cầu của Mĩ được thực hiện và điều chỉnh qua nhiều chiến lược cụ thể, dưới tên gọi các học thuyết khác nhau nhằm thực hiện ba mục tiêu chủ yếu.

  -         Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

  -         Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

  -         Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

  Đáp án D là mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng“.

  Chọn đáp án: D

  Chú ý:

  Đáp án D là mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng“. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com