Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm dãy tất cả kết quả đúng về số mol của những khối lượng chất sau: 197 g BaCO3 ; 49 gam H2SO4; 16g Fe2O3

 

 

Câu 209499: Tìm dãy tất cả kết quả đúng về số mol của những khối lượng chất sau: 197 g BaCO3 ; 49 gam H2SO4; 16g Fe2O3


 


 

A. 1 mol BaCO3; 0,5 mol H2SO4; 0,1 mol Fe2O3

B. 2 mol BaCO3; 0,5 mol H2SO4; 0,1 mol Fe2O3

C. 1 mol BaCO3;  5 mol H2SO4; 0,1 mol Fe2O3

 

D. 2 mol BaCO3; 0,5 mol H2SO4; 0,1 mol Fe2O3

Câu hỏi : 209499
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: A

  BaCO3= 15 g; M BaCO3= 197 g/mol => n CaCO3 = 1 mol

  H2SO4 = 49 g; M H2SO4l = 98 g/mol => n H2SO4= 0,5 mol

  Fe2O3 = 16g; M Fe2O3 = 160g/mol => n CuO = 0,1 mol

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com