Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Cần dùng ít nhất bao nhiêu thuốc thử để nhận biết được 4 lọ dung dịch sau HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl.

 

Câu 209633: Cần dùng ít nhất bao nhiêu thuốc thử để nhận biết được 4 lọ dung dịch sau HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl.


 

A. 1

B. 2

C. 3

D. Không cần dùng thuốc thử

Câu hỏi : 209633
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Dùng quì tím thì nhận biết HCl vì làm quì tím hoá đỏ, NaOH làm quì tím hoá xanh, Na2SO4 và NaCl không làm đổi màu quì tím.

  -Dùng dung dịch BaCl2 để nhận biết 2 dung dịch không làm đổi màu quì tím thì Na2SO4 phản ứng tạo kết tủa trắng, NaCl không phản ứng.

              BaCl2 + Na2SO4 →  BaSO4 kết tủa trắng  + 2NaCl

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com