Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số đo cung nhỏ \(BmC\) trong hình bên là: 

Câu 210414: Số đo cung nhỏ \(BmC\) trong hình bên là: 


A. \({70^0}\)

B. \({80^0}\)

C. \({90^0}\)

D. \({100^0}\)

Câu hỏi : 210414
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải chi tiết.

  Số đo cung nhỏ \(BmC\) chính là số đo góc ở tâm \(A.\) Do đó

  số đo cung nhỏ \(BmC = {80^0}.\)

  Chọn đáp án B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com