Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những kết luận nào đúng theo thuyết Arenius:

1. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđrô là một axit.

2. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là một bazơ.

3. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđrô và phân li ra H+ trong nước là một axit.

4. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân li ra OH trong nước là một bazơ.

Câu 211227: Những kết luận nào đúng theo thuyết Arenius:


1. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđrô là một axit.


2. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là một bazơ.


3. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđrô và phân li ra H+ trong nước là một axit.


4. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân li ra OH trong nước là một bazơ.

A. 1, 2.

B. 3, 4.

C. 1, 3.

D. 2, 4.

Câu hỏi : 211227

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung thuyết Arenius.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo thuyết Arenius:

  + Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđrô và phân li ra H+ trong nước là một axit.

  + Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân li ra OH trong nước là một bazơ.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com