Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2; N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

Câu 211215: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2; N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

A. 0,81 gam.

B. 3,24 gam.

C. 19,44 gam.

D. 21,6 gam.

Câu hỏi : 211215

Phương pháp giải:

HS xét 2 trường hợp: 


*TH1: Không tạo muối NH4NO3


*TH2: Tạo muối NH4NO3

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nhh khí = 0,24 (mol); Mhh khí = 18.2 = 36

  Đặt nN2 = a (mol); nN2O = b (mol)

  Ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}{n_{khi}} = a + b = 0,24\\{m_{khi}} = 28{\rm{a}} + 44b = 0,24.36\end{array} \right. \to a = b = 0,12\)

  *TH1: Không tạo muối NH4NO3

  Áp dụng bảo toàn e: \({n_{Al}} = \frac{{10{n_{{N_2}}} + 8{n_{{N_2}O}}}}{3} = \frac{{10.0,12 + 8.0,12}}{3} = 0,72\left( {mol} \right)\)

  → m = 0,72.27 = 19,44 gam

  → mmuối = 8m = 155,52 gam

  Bảo toàn Al → nAl(NO3)3 = nAl = 0,72 mol → mAl(NO3)3 = 153,36g ≠ 155,52g (loại)

  *TH2: Tạo muối NH4NO3

  Đặt nAl = x (mol); n NH4NO3 = y (mol)

  + Áp dụng bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

  → 3x = 10.0,12 + 8.0,12 + 8y (1)

  + mmuối = 8m → 213x + 80y = 8.27x (2)

  Giải hệ (1) (2) được x = 0,8 và y = 0,03

  Vậy m = 27x = 21,6 gam

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com