Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

Câu 211389: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.  

B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

C. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.  

D. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu hỏi : 211389
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: A

  B. SAI

  C. PH < 7 là môi trường axit => quỳ hóa đỏ

  D. PH>7 là môi trường bazơ => quỳ hóa xanh

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com