Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dung dịch có $\left[ {{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }} \right] = 2,{5.10^{ - 10}}{\rm{M}}$ . Môi trường của dung dịch là:

Câu 211402: Một dung dịch có $\left[ {{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }} \right] = 2,{5.10^{ - 10}}{\rm{M}}$ . Môi trường của dung dịch là:

A. Kiềm   

B. Trung tính

C. Axit     

D. Không xác định được

Câu hỏi : 211402
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: C

   $\left[ {{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }} \right] = 2,{5.10^{ - 10}}{\rm{M    =  >    pH  =  14  -  log[}}O{H^ - }{\rm{])  =  14  -  9,6  =  4,4}}$

  pH = 4,4 < 7. Vậy dung dịch có môi trường axit

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com