Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  thể tích khối tứ diện ABCD  được cho bởi công thức:

Câu 211493: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  thể tích khối tứ diện ABCD  được cho bởi công thức:

A. \({V_{ABCD}} = {1 \over 6}|[\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {CB} ].\overrightarrow {AB} |\)

B. \({V_{ABCD}} = {1 \over 6}|[\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ].\overrightarrow {BC} |\)

C. \({V_{ABCD}} = {1 \over 6}|[\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {BC} ].\overrightarrow {AC} |\)

D. \({V_{ABCD}} = {1 \over 6}|[\overrightarrow {DA} ,\overrightarrow {DB} ].\overrightarrow {DC} |\)

Câu hỏi : 211493
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({V_{ABCD}} = {1 \over 6}|[\overrightarrow {DA} ,\overrightarrow {DB} ].\overrightarrow {DC} |\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com