Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1;2;-3), B(2;-1;0). Tìm tọa độ của vecto \(\overrightarrow {AB} \)

Câu 211495: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1;2;-3), B(2;-1;0). Tìm tọa độ của vecto \(\overrightarrow {AB} \)

A. \(\overrightarrow {AB}  = (3; - 3;3)\)

B. \(\overrightarrow {AB}  = (1; 1;- 3)\)

C. \(\overrightarrow {AB}  = (1; - 1;1)\)

D. \(\overrightarrow {AB}  = (3; - 3;- 3)\)

Câu hỏi : 211495
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức 

  \(\overrightarrow {AB}  = ({x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A};{z_B} - {z_A})\)

  ta có: 

  \(\overrightarrow {AB}  = (2 + 1; - 1 - 2;0 + 3) = (3; - 3;3)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com