`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình bình hành ABCD  với  A(2;4;-4),  B(1;1;-3),  C(-2;0;5),  D(-1;3;4). Diện tích của hình bình hành ABCD  bằng

Câu 211535: Cho hình bình hành ABCD  với  A(2;4;-4),  B(1;1;-3),  C(-2;0;5),  D(-1;3;4). Diện tích của hình bình hành ABCD  bằng

A. \(\sqrt {245} \) dvdt

B. \(\sqrt {615} \) dvdt

C. \(\sqrt {618} \) dvdt

D. \(\sqrt {345} \) dvdt

Câu hỏi : 211535
 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {1 - 2;1 - 4; - 3 + 4} \right) = \left( { - 1; - 3;1} \right)\) và \(\overrightarrow {AC}  = \left( { - 2 - 2;0 - 4;5 + 4} \right) = \left( { - 4; - 4;9} \right)\)

  Tính 

  \([\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ] = \left( {\left|{\matrix{{ - 3} & 1  \cr{ - 4} & 9  \cr} } \right|;\left| {\matrix{1 & { - 1}  \cr9 & { - 4}  \cr} } \right|;\left| {\matrix{{ - 1} & { - 3}  \cr{ - 4} & { - 4}  \cr} } \right|} \right) = \left( { - 23;5; - 8} \right)\)

  Áp dụng công thức hình bình hành ta có: 

  \({S_{ABCD}} = |[\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ]| = \sqrt {{{( - 23)}^2} + {5^2} + {{( - 8)}^2}}  = \sqrt {618} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com