Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;-1),  B(2;-1;3),  C(-3;5;1). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Câu 211534: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;-1),  B(2;-1;3),  C(-3;5;1). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

A. D(-2;8;-3)

B. D(-4;8;-5)    

C. D(-2;2;5)

D.   D(-4;8;-3).

Câu hỏi : 211534
 • Đáp án : D
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2 - 1; - 1 - 2;3 + 1} \right) = \left( {1; - 3;4} \right)\) và \(\overrightarrow {DC}  = ( - 3 - {x_D};5 - {y_D};1 - {z_D})\) 

  ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi 

  \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC}  \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} - 3 - {x_D} = 1\\5 - {y_D} =  - 3\\1 - {z_D} = 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_D} =  - 4\\{y_D} = 8\\{z_D} =  - 3\end{array} \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com