Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):x - y + 3 = 0\). Vec-tơ nào sau đây không là vecto pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( P \right)\) .

Câu 211882: Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):x - y + 3 = 0\). Vec-tơ nào sau đây không là vecto pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( P \right)\) .

A. \(\vec a = (3, - 3,0)\)

B. \(\vec a = (1, - 2,3)\)

C. \(\vec a = ( - 1,1,0)\)

D. \(\vec a = (1, - 1,0)\)

Câu hỏi : 211882
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mặt phẳng \(\left( P \right):ax + by + cz = 0\) nhận vectơ \(\vec n = (a,b,c)\) là một vectơ pháp tuyến. \(\left( P \right)\) cũng nhận vectơ \(k.\vec n\) làm vectơ pháp tuyến.

  Nhận thấy \((P):x - y + 3 = 0\) nhận \(\overrightarrow n  = \left( {1; - 1;0} \right)\) làm véc tơ pháp tuyến nên các véc tơ \(\overrightarrow a  = \left( {3; - 3;0} \right),\overrightarrow a  = \left( { - 1;1;0} \right)\) cũng là các véc tơ pháp tuyến của \(\left( P \right)\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com