Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ  \(Oxyz\), viết phương trình mặt phẳng qua điểm \(M\left( {2, - 3,4} \right)\)  và nhận \(\vec n = ( - 2,4,1)\)   làm vectơ pháp tuyến.

Câu 211883: Trong không gian với hệ tọa độ  \(Oxyz\), viết phương trình mặt phẳng qua điểm \(M\left( {2, - 3,4} \right)\)  và nhận \(\vec n = ( - 2,4,1)\)   làm vectơ pháp tuyến.

A. \( - 2x + 4y + z - 12 = 0\)

B. \(2x - 4y - z - 12 = 0\) 

C. \(2x - 4y - z + 10 = 0\) 

D. \( - 2x + 4y + z + 11 = 0\)

Câu hỏi : 211883
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình mặt phẳng qua điểm \(M\left( {2, - 3,4} \right)\) và nhận \(\vec n = ( - 2,4,1)\) làm vectơ pháp tuyến là:

  \( - 2(x - 2) + 4(y + 3) + (z - 4) = 0\)

  \( \Leftrightarrow  - 2x + 4y + z + 12 = 0\)

  \( \Leftrightarrow 2x - 4y - z - 12 = 0\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com