Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một este đơn chức (1 nối đôi C=C) mạch hở khi cháy cho 1,8 gam H2O và 3,36l lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

Câu 212694: Một este đơn chức (1 nối đôi C=C) mạch hở khi cháy cho 1,8 gam H2O và 3,36l lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H4O2

B. C3H4O2

C. C4H8O2

D. C5H10O2

Câu hỏi : 212694

Phương pháp giải:

Gọi CT của este là: CnH2n-2O2


neste = nCO2 - nH2O = ? (mol)


n = \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = ?\)


=> CTPT của este

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CnH2n-2O2  → nCO2 + (n – 1)H2O

  nH2O = 1,8/18 = 0,1 (mol)

  nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol)

  nX= nCO2- nH2O =  0,05mol

  => n = \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = \frac{{0,15}}{{0,05}} = 3\)

  => CTPT của este là: C3H4O2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com