Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một học sinh chạy xe đạp với tốc độ trung bình \(4\,\,m/s\). Biết nhà cách trường học \(1,2\,\,km\).

a. Hỏi chuyển động của học sinh từ nhà đến trường là chuyển động đều hay chuyển động không đều? Tại sao?

b. Tính thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường.

Câu 214269: Một học sinh chạy xe đạp với tốc độ trung bình \(4\,\,m/s\). Biết nhà cách trường học \(1,2\,\,km\).


a. Hỏi chuyển động của học sinh từ nhà đến trường là chuyển động đều hay chuyển động không đều? Tại sao?


b. Tính thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường.

Câu hỏi : 214269

Phương pháp giải:

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.


Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.


Thời gian chuyển động: \(t = \frac{S}{v}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a. Chuyển động của học sinh là chuyển động không đều.

  Vì từ nhà đến trường có đoạn học sinh chạy nhanh, có đoạn học sinh chạy chậm.

  b. Đổi: \(S = 1,2\,\,km = 1200\,\,m\)

  Thời gian học sinh đi từ nhà đến trường là:

  \({v_{tb}} = \frac{S}{t} = \frac{{1200}}{4} = 300\,\,\left( s \right) = 5\,\,\left( {phut} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com