Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945?

Câu 215931: Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945?

A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931

B. Phong trào giải phóng dân tộc 1936 – 1939

C. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945

D. Phong trào dân chủ 1936 – 1939

Câu hỏi : 215931

Phương pháp giải:

Sgk trang 102, suy luận.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cao trào CM 1936 - 1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 ở chỗ:

  -          Cao trào dân chủ 1936-1939 nói lên sức sống mãnh liệt của Đảng và nhân dân ta, sau thời kỳ thoái trào, sau đợt khủng bố tào bạo của kẻ thù đã nhanh chóng khôi phục được lực lượng và phát triển phong trào lên một quy mô mới.

  -           Cao trào dân chủ 1936-1939, không phải là một cuộc vận động cải cách dân chủ thông thường. Nội dung thực chất của của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, vì nó chống cả hai kẻ thù là đế quốc và phong kiến(nhưng tập trung chống kẻ thù trực tiếp nhất là bọn phát xít và bọn phản động thuộc địa). Đó là nghệ thuật đánh lui từng bứơc, đánh đổ từng bộ phận kẻ thù, giành thắng lợi từng bước thích hợp cho cách mạng.

  -          Cao trào dân chủ 1936-1939 đã đưa lại cho nhân dân ta những thắng lợi nhất định, buộc giai cấp thống trị phải thực hiện ít nhiều tự do, dân chủ và cải thiện đời sống cho nhân dân. Làm cho nhân dân càng tin tưởng và đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

  -          Phong trào CM 1936-1939 một lần nữa, đã làm cho cán bộ và nhân dân ta được tôi luyện vững vàng, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học quý, nhất là kinh nghiệm kết hợp các nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài, nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế; các bài học về sử dụng hình thức , các phương pháp để lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia hoạt động đấu tranh; các bài học về liên minh tầng lớp, các giai cấp, các tổ chức chính trị.

  Chọn đáp án: D.

  Chú ý:

  phân biệt với cuộc tập dượt lần thứ nhất (1930 -1931) và cuộc tập dượt lần thứ ba (Cao trào kháng Nhật cứu nước) chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com