Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y=\frac{1}{4}{{x}^{4}}-\frac{1}{2}{{x}^{2}}\) có bao  nhiêu cực trị?

Câu 216810: Hàm số \(y=\frac{1}{4}{{x}^{4}}-\frac{1}{2}{{x}^{2}}\) có bao  nhiêu cực trị?

A. \(2\).

B. \(3\).

C. \(4\).

D. \(1\).

 

Câu hỏi : 216810

Phương pháp giải:

 Số cực trị của hàm số đa thức là số nghiệm (không phải nghiệm bội) của phương trình y’ = 0

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có y’ = x3 – x = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = ±1

  Hàm số có 3 cực trị

  Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com