Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hàm số \(y=\frac{x+2}{x-2}\) . Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng?

Câu 216824:  Cho hàm số \(y=\frac{x+2}{x-2}\) . Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng\(x=2\), tiệm cận ngang là đường thẳng \(y=1\)

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng  \(x=2\),tiệm cận ngang là đường thẳng \(y=-2\)

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng  \(x=1\),tiệm cận ngang là đường thẳng \(y=2\)

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng\(x=-2\), tiệm cận ngang là đường thẳng \(y=1\)

Câu hỏi : 216824

Phương pháp giải:

 Đồ thị hàm số \(y=\frac{ax+b}{cx+d}\) có tiệm cận đứng \(x=-\frac{d}{c}\) và tiệm cận ngang \(y=\frac{a}{c}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồ thị hàm số đã cho có TCĐ x = 2, TCN y = 1

  Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com