Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho  \(x\in \left( 0;\frac{\pi }{2} \right)\) . Tính giá trị biểu thức \(A=\log \operatorname{tanx}+\log \operatorname{cotx}\)

Câu 216825: Cho  \(x\in \left( 0;\frac{\pi }{2} \right)\) . Tính giá trị biểu thức \(A=\log \operatorname{tanx}+\log \operatorname{cotx}\)

A. \(A=\log \left( \operatorname{tanx}+\operatorname{cotx} \right)\)

B. \(A=0\)

C. \(A=1\)

D. \(A=-1\)

Câu hỏi : 216825

Phương pháp giải:

 \(\log a+\log b=\log \left( ab \right),\left( a,b>0 \right)\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\log \tan x+\log \cot x=\log \left( \tan x\cot x \right)=\log 1=0\)

  Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com