Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai?

Câu 216826:  Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai?

A. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng  bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

B. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau

C.  Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau

D. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau

Câu hỏi : 216826

Phương pháp giải:

Khối hộp chữ nhật có 3 kích thước a, b, c có  \({S_{tp}}=2(ab+bc+ca); V=abc\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét 2 khối hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt là 1;2;3 và 1;1;5

  Diện tích toàn phần của chúng đều bằng 22

  Thể tích của 2 khối hộp chữ nhật lần lượt là 6 và 5

  Do đó khẳng định hai khối hộp có diện tích toàn phần bằng nhau thì thể tích bằng nhau là sai

  Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com