Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

  Đồ thị hàm số \(y=\frac{x-2}{x-1}\) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại AB. Tính độ dài đoạn thẳng AB

Câu 216831:   Đồ thị hàm số \(y=\frac{x-2}{x-1}\) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại AB. Tính độ dài đoạn thẳng AB

A. \(AB=2\).

B. \(AB=2\sqrt{2}\).

C. \(AB=1\).

D. \(AB=\sqrt{2}\).

Câu hỏi : 216831

Phương pháp giải:

Tìm tọa độ A, B và tính độ dài AB

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Đồ thị hàm số đã cho cắt Ox tại A(2;0) và cắt Oy tại B(0;2)

  \(\Rightarrow AB=\sqrt{{{2}^{2}}+{{2}^{2}}}=2\sqrt{2}\)

  Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com