Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ chắc chắn được thông qua  khi

Câu 219058: Theo nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ chắc chắn được thông qua  khi

A. Chỉ có ít nước bỏ phiếu chống

B. Không có nước nào bỏ phiếu chống

C. Không có nước nào bỏ phiếu

D. Phần lớn các nước bỏ phiếu thuận

Câu hỏi : 219058

Phương pháp giải:

Sgk trang 7

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc được thông qua khi không có nước nào bỏ phiếu trống cũng đồng nghĩa với việc nếu có một nước bỏ phiếu trống thì quyết định sẽ không được thông qua.

  Chọn đáp án: B

  Chú ý:

  5 Ủy viên thường trực của Hội đông bảo an Liên hợp quốc bao gồm: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com